Algemene voorwaarden Anne Offenberg Fotografie & Film


Artikel 1 – Definities

1.1   Opdrachtgever

De wederpartij van Anne Offenberg Fotografie & Film, welke de diensten van Anne Offenberg Fotografie & Film afneemt of wenst af te nemen.

1.2   Opdrachtnemer 

Anne Offenberg Fotografie & Film geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74944436, statutair gevestigd te Ermelo.

1.3   Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer, zich al dan niet tegen betaling, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

1.4   Leveranciers

De door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) welke producten en/of diensten leveren ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever. 

1.5   Offerte

Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en dergelijken uitgebracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

2.2    Indien enige bepaling in de onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van het nietige respectievelijk vernietigde bepaling. 

2.3    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 – Offerte en informatie

3.1    Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven. 

3.2    Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

3.3    Indien een offerte van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen, of een expliciet door Opdrachtgever aangegeven andersluidende periode, door een schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is gevolgd en tevens door Opdrachtnemer is bevestigd, is deze vervallen. 

3.4    Indien er een schriftelijk akkoord is gegeven op een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door Opdrachtgever, is/zijn de desbetreffende datum/data voor Opdrachtgever gereserveerd. Opdrachtnemer zal andere aanvragen afwijzen ten gunste van Opdrachtgever, waardoor er geen recht op enige bedenktermijn dan wel een mogelijkheid tot herroeping zal bestaan voor Opdrachtgever na een akkoord via de mail op de offerte.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1    Op het moment dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een mondeling dan wel schriftelijk akkoord bereiken op een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is er sprake van een overeenkomst. 

4.2    Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 

4.3    Opdrachtnemer zal zich in de uitvoering van de overeenkomst opstellen als goed Opdrachtnemer.

4.4    Opdrachtnemer hanteert een opleveringstermijn van twee tot vier weken voor fotoshoots. Onder oplevering wordt verstaan: het online zetten van de galerij op de privé omgeving op www.pixieset.com. Levering van extra bestelde foto’s vindt niet eerder dan de betaling plaats. 

4.5    Opdrachtnemer hanteert een verstuurtermijn van twee tot vier weken nadat de Opdrachtgever de keuze aan Opdrachtnemer heeft doorgegeven van de gewenste foto’s. Indien Opdrachtgever een album besteld kan de verstuurtermijn oplopen tot acht weken.

4.6    Opdrachtnemer biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden. Cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. 

4.7 Bij bruiloften hanteert de Opdrachtnemer 2 contactmomenten om een verandering toe te kunnen passen in het concept fotoalbum van Opdrachtgever. Na deze 2 momenten van overleg met de Opdrachtgever is het ontwerp definitief en wordt de bruiloft afgerond.


Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

5.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer is gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daarom vragen.

5.2   Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

5.3   Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

5.4   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).

5.5   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derde(n) die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld een bezoeker van een evenement.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid opdrachtnemer

6.1   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2   Wanneer er in uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever eigendommen van Opdrachtnemer worden gebruikt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade en verliezen aan en van de ingezette eigendommen van Opdrachtnemer. 

6.3   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming onrechtmatig handelen dan wel nalaten van leveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van leveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van, dan wel een onderdeel van, de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

6.4   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder doch niet beperkt tot deelnemers, bezoekers en artiesten, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

6.5   Eventuele door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

6.6   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van deelnemers van het betreffende evenement. 

6.7   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgen. 

6.8   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de diensten en/of producten van enig leverancier niet voldoet aan hetgeen wat is overeengekomen. Opdrachtnemer bestelt, boekt en bemiddelt enkel namens Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever dient de schade die hiermee gemoeid gaat eigenhandig te verhalen op de betreffende leverancier. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo goed als mogelijk trachten te ondersteunen indien een dergelijk voorval zich voordoet. 

6.9   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een leverancier dan wel derde niet, niet tijdig of niet volledig aanwezig is op de overeengekomen plaats dan wel tijd. Opdrachtnemer zal in dit geval trachten zo spoedig als mogelijk te voorzien in vervanging voor de betreffende leverancier dan wel derde. Indien de vervanging van de betreffende leverancier dan wel derde extra kosten met zich meebrengt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever te factureren waarbij Opdrachtgever gehouden is deze te betalen. 

6.10In het geval er een “second shooter” aanwezig is ter uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor deze “second shooter”. 

6.11Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere locaties na oplevering van de foto’s door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot en nimmer aansprakelijk indien de foto’s van Opdrachtgever kwijtraken. Foto’s worden niet opnieuw geleverd. 

6.12Indien foto’s worden opgeleverd op een USB-stick van Opdrachtgever is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een goedwerkende USB-stick. Indien blijkt dat de USB-stick defect is, of dat de foto’s niet juist op de USB-stick geplaatst konden worden, dan is Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de USB-stick kwijtraakt. 

6.13Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien zij niet kan opleveren binnen de overeengekomen termijn bij technische problemen van haar apparatuur dan wel defecte geheugenkaarten. 

6.14Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien zij niet kan opleveren binnen de overeengekomen termijn indien haar apparatuur dan wel geheugenkaart is verloren door brand, waterschade of diefstal. 

6.15 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het fotoalbum na opleveren.


Artikel 7 – Reclame 

7.1    Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van de foto bestanden of nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn. 

7.2    Indien Opdrachtgever ten tijde van het uitvoeren van de opdracht bemerkt dat de uitvoering van deze opdracht door Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet plaatsvindt volgens hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen, zodat Opdrachtnemer tijdig kan bijsturen. Opdrachtgever dient de melding aan Opdrachtnemer per direct, maar uiterlijk binnen een uur te doen nadat Opdrachtgever op de hoogte is gekomen of had kunnen komen van de betreffende afwijking.

7.3    Ingediende klachten of bezwaren schorten in geen geval de betalingsverplichting van Opdrachtgever op. 

Artikel 8 – Overmacht

8.1    Wanneer Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht, niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van de overmacht. 

8.2    Overmacht behelst in ieder geval elke omstandigheid welke niet afhankelijk is van de wil van Opdrachtnemer, welke bewerkstelligt dat de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, wordt verhinderd, vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Onder overmacht wordt tevens verstaan de arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer wegens ziekte dan wel ongevallen. Opdrachtnemer doet alles wat binnen haar macht ligt om zich in een geval van overmacht als goed Opdrachtnemer op te stellen. Wanneer de inschakeling van derden dan wel vervanging tot de mogelijkheden behoort ter vervulling van de opdracht in het geval van ziekte dan wel een ongeval aan de zijde van Opdrachtnemer, dan is zij hiertoe gerechtigd. Indien Opdrachtgever geen vervanging wenst bij ziekte of afwezigheid door ongevallen van Opdrachtnemer, dan bestaat er het recht de opdracht te verzetten naar een andere datum.

8.3    Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor overmachtssituaties welke plaatsvinden bij de door haar of door Opdrachtgever ingeschakelde leveranciers. 

8.4    Indien de opdracht niet, niet juist of niet volledig uitgevoerd kan worden door Opdrachtnemer door overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, doet dit niets af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever. 

8.5    In het geval Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort, dan brengt dit geen enige verplichting tot schadevergoeding met zich mee. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding, waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Prijs, betaling en annulering 

9.1   De overeengekomen prijs per uur dan wel per opdracht is inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

9.2   Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

9.3   Binnen de gemeente Ermelo zullen er door Opdrachtnemer geen voorrijkosten in rekening gebracht worden. Indien de opdracht plaatsvindt buiten de gemeente Ermelo zullen er door Opdrachtnemer voorrijkosten in rekening gebracht worden. Deze voorrijkosten zal Opdrachtnemer kenbaar maken op de uitgebrachte offerte. 

9.4   In het geval Opdrachtnemer en Opdrachtgever, na goedkeuring van de offerte, een totaalbedrag per opdracht overeen zijn gekomen, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om minimaal 25% van het totaalbedrag direct na de goedkeuring van de offerte te factureren aan Opdrachtgever en het overige factuurbedrag 14 dagen voorafgaand aan de opdracht te factureren aan Opdrachtgever. In geval van annulering van de opdracht zal Opdrachtgever de aanbetaling niet retour ontvangen, nu Opdrachtnemer de betreffende datum gereserveerd heeft voor Opdrachtgever. 

9.5   Iedere factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na ontvangst door Opdrachtgever te worden voldaan. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

9.6   Ingeval er sprake is van nacalculatie van uren, zal Opdrachtnemer de berekening van de volledige opdrachtsom doen op basis van de uren welke opdrachtnemer, ingeval van de opdracht, onder normale omstandigheden redelijkerwijs gemaakt zou hebben. 

9.7   Indien offerte wordt goedgekeurd binnen een maand voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het totale factuurbedrag direct na de goedkeuring van de offerte te factureren aan Opdrachtgever.  

9.8   Indien het totaalbedrag van de opdracht niet is ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat zij het totaalbedrag van de opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Het opschorten van de uitvoering van de opdracht ontslaat Opdrachtgever niet van enige verplichting tot betaling van het totaalbedrag. Opdrachtnemer is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever van welke aard dan ook. Opdrachtgever is gehouden om iedere schade, welke voortvloeit uit de te late betaling van Opdrachtgever, aan de zijde van Opdrachtnemer te compenseren. 

9.9   In het geval de Opdracht verplaatst moet worden naar een andere datum, waarbij Opdrachtnemer gehouden is om leveranciers te betalen, zowel het volledige bedrag dan wel een afkoopsom dan wel een boete, is Opdrachtnemer gerechtigd dit bedrag te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze te betalen. 

9.10 In ieder geval van opschorting, vermindering of verandering van de overeengekomen opdracht dan wel het programma, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden tot de betaling van het overeengekomen tarief dan wel totaalbedrag. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden die Opdrachtnemer tot dusver heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht. 

9.11Indien Opdrachtnemer niet tevreden is met de fotoshoot dan wel het uiteindelijke resultaat bestaat er geen recht op enige compensatie dan wel retour van het tot dusver betaalde door Opdrachtnemer. Tevens ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betaalverplichting. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

9.12Indien de opdracht bestaat uit het fotograferen van een kind dan wel kinderen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om naast fotograferen in geposeerde vorm, het kind dan wel kinderen te fotograferen in niet geposeerde vorm. Indien Opdrachtnemer in dat geval niet tevreden is met het eindresultaat wordt er in samenspraak met Opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing. In geen geval zal dit Opdrachtgever ontslaan van enige verplichting tot betalen nu Opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting heeft ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

Artikel 10 – Opschorting, beëindiging en ontbinding 

10.1  Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.

10.2  Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door Opdrachtnemer te bepalen. Bij annulering van een arrangement door Opdrachtnemer wordt een passend alternatief arrangement aangeboden door Opdrachtnemer of kan de Opdrachtgever er voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening door de opdrachtnemer.

10.3  In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.

10.4  Indien Opdrachtnemer, of een door haar ingeschakelde derde, op het moment van de ontbinding, waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 8, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.5  In het geval Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt of opschort door een situatie, welke is te wijten aan Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gehouden eventuele hiermee samenhangende boetes, opgelegd door derden aan Opdrachtnemer, te voldoen. 

10.6  Indien de opdracht wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot het retourneren van de door Opdrachtgever gedane aanbetaling.  

10.7  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij een newbornfotoshoot, indien het poseren geen optie is, niet lukt of naar eigen inzicht van Opdrachtnemer niet tot het gewenste resultaat gekomen kan worden, over te gaan op een LifeStyle fotoshoot. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Klant stemt hiermee in bij het reserveren van de fotoshoot. Dit kan nimmer een reden tot ontbinding zijn door Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

11.1    Het auteurs- en eigendomsrecht van de foto’s welke door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zijn gemaakt blijft bij Opdrachtnemer. De auteurs- dan wel eigendomsrechten worden nimmer overgedragen. 

11.2    Opdrachtnemer mag de foto’s waarop haar auteurs- dan wel eigendomsrecht gevestigd is te allen tijde gebruiken en publiceren voor commerciële dan wel informatieve doeleinden. 

11.3    Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. 

11.4    Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

11.5    Opdrachtnemer en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. 

11.6    In het geval dat degene bij wie het auteursrecht is gelegen met betrekking tot video-, audio-, en fotografisch materiaal, wat is gemaakt van de opdracht dan wel de uitvoering van de opdracht, toestemming geeft tot het gebruik van dit materiaal door Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd dit materiaal aan te wenden voor informatieve en commerciële doeleinden. 

11.7    Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.8    Opdrachtgever mag de door Opdrachtnemer opgeleverde foto’s gebruiken op sociale media kanalen. Dit enkel onder duidelijke vermelding van de bedrijfsnaam van Opdrachtnemer, te weten; Anne Offenberg Fotografie & Film. Indien het sociale medium het toelaat zal Opdrachtgever bij het gebruik van de foto’s het gebruikersaccount van Opdrachtnemer “taggen”. Indien Opdrachtgever niet aan het hier voorgenoemde voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd te verzoeken dat de bedrijfsnaam duidelijk vermeld wordt. Indien Opdrachtgever niet op eerste verzoek voldoet aan de verzoeken van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd een verwijderingsverzoek in te dienen. Dit alles in overeenstemming met art. 25 Auteurswet.

11.9    Opdrachtgever dan wel derden zijn nimmer gerechtigd de door Opdrachtnemer opgeleverde foto’s te bewerken. Hieronder wordt in iedergeval, doch niet uitsluitend, verstaan: bijsnijden, aanbrengen van filters, verwijderen van watermerk etc. Het recht tot bewerking van de foto’s ligt te allen tijde bij Opdrachtnemer. 

Artikel 12 – Fotografiestijl

12.1  Opdrachtgever ontvangt foto’s in de stijl van Opdrachtnemer en worden naar inzicht en smaak van Opdrachtnemer bewerkt. Bewerking zal kunnen bestaan uit globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. 

12.2  Nabewerking vanuit de klant is strafbaar ingevolge de Auteurswet en is derhalve niet toegestaan. 

12.3  Opdrachtnemer levert geen onbewerkte (RAW) bestanden.

Artikel 13 – Privacy 

13.1  Opdrachtgever gaat door een akkoord op deze algemene voorwaarden tevens akkoord met de privacy statement van Opdrachtnemer. 

13.2  Ter volledigheid wordt hetgeen is bepaald in de privacy statement van Opdrachtnemer in onderhavig artikel herhaald. 


Dit zijn wij

Anne Offenberg Fotografie & Film houdt zich bezig met het bedenken, plannen en uitvoeren van fotoshoots. 


Dit doen wij

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.


Welke gegevens verzamelen wij van jou

Op het moment dat je bij ons terecht komt kunnen wij gegevens van jou verzamelen. Dit kan zijn doordat je een bezoek brengt aan onze website, je inschrijft voor de nieuwsbrief of bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in één van onze dienstverleningen. Tevens verwerken wij foto’s van jou welke in opdracht van jou zijn gemaakt. 


Bezoek website

Wanneer je één van onze websites bezoekt zullen wij gegevens van jou verwerken. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie. 


Dit doen wij met jouw gegevens

Jouw gegevens gebruiken wij om onze dienstverleningen op het gebied van het maken en bewerken van foto’s aan jou aan te kunnen bieden. 


Jouw gegevens worden verwerkt om:

· Jou te informeren over onze dienstverlening die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailings met onder andere aanbiedingen of informatie met betrekking tot onze dienstverlening. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig;

·  jou uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, events of soortgelijke evenementen;

·  onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren;

·  voor jou te bemiddelen met betrekking tot bestellingen bij leveranciers;

·  onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;

·  contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van offertes of andere zaken die gerelateerd zijn aan de uit te voeren opdracht;

·  jou aanbiedingen te kunnen doen die jou een voordeel kunnen opleveren, zoals bedrijven waar wij collectiviteitsafspraken mee hebben gemaakt en jij kunt meeprofiteren van deze afspraken;

·  onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie;

·  onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.
Aan wie verstrekken wij jouw gegevens 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.


Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.


Bij het bemiddelen tussen jou en leveranciers ter uitvoering van de opdracht zullen wij jouw gegevens delen met de leveranciers en/of het bedrijf indien de betreffende leveranciers en/of het bedrijf, waarvan wij denken dat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het aanleveren van bewijslast en/of eventuele vorderingen die betrekking kunnen hebben op het heden en het verleden.

Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald zullen we jouw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. 

Beveiliging

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in deze privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan Anne Offenberg Fotografie & Film aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.


Wat zijn jouw rechten

·       Recht op inzage en correctie

·       Recht op verbetering, verwijdering en beperking

·       Recht van verzet

·       Recht van gegevensoverdracht

·       Recht van intrekking van goedkeuring


Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen de onderneming. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail: info@anneoffenberg.nl


Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1     Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen, de statutaire zetel van, Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.