Algemene voorwaarden Anne Offenberg Fotografie & FilmDefinities die in deze algemene voorwaarden:


Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever (de klant)

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd wordt

Fotograaf: Anne Offenberg Fotografie & Film , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Klant: de (rechts) persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.


Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.


Offertes van Anne Offenberg Fotografie & Film

Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van fotograaf (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

Fotografiestijl van Anne Offenberg Fotografie & Film

De foto’s die klant ontvangt is in de stijl van Anne Offenberg Fotografie en worden naar inzicht en smaak van fotograaf bewerkt. Bewerking houdt in, globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. Nabewerking vanuit de klant is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart klant hiervan kennis te hebben genomen. Anne Offenberg Fotografie & Film levert geen onbewerkte (RAW) bestanden.Geen geld terug door Anne Offenberg Fotografie & Film

Anne Offenberg Fotografie & Film geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt. De klant weet dit en is zich hier van bewust. Verder is de klant zich ervan bewust dat zodra er een datum is vastgezet voor een fotoshoot er betaling plaatsvindt. Ook als na de fotoshoot blijkt dat de fotoshoot niet goed verlopen is. Overmacht kan natuurlijk gebeuren doordat de klant of gezin ziek is of er nood is waardoor fotoshoot niet door kan gaan. De fotograaf denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Bij slecht weer wordt in overleg met de klant fotoshoot verzet.Fotoshoots met kinderen door Anne Offenberg Fotografie & Film

Ik schenk tijdens de fotoshoot de gepaste aandacht aan jullie kind(eren). Soms komt het echter voor dat een kindje niet fit is, erg moe is en niet geposeerd op de foto wil. Ik ga dan over op plan B en fotografeer jullie als gezin in niet geposeerde vorm. Ik laat jullie kindje dan zijn/haar ding doen en fotografeer de situatie zoals deze is. De spontane momentjes zijn ook erg mooi! Indien fotograaf van mening is geen goede foto’s te hebben gemaakt, wordt er gekeken naar een passende oplossing. Geld terug is niet mogelijk. Er zal dan in overleg gekeken worden naar een nieuwe datum. 


Bruiloft fotografie door Anne Offenberg Fotografie & Film

Bij bruiloft fotografie/film wordt er een aanbetaling gedaan van €100,- voor het reserveren voor de datum. Het resterende bedrag wordt betaald na afloop van de bruiloft. De gehele betaling moet worden voldaan voordat de fotoreportage door Anne Offenberg Fotografie & Film wordt geleverd. Indien de bruiloft niet door kan gaan of wordt verschoven, wordt de aanbetaling van €100,- niet terug betaald. Deze aanbetaling staat voor het reserveren van de datum , het ‘voorwerk’ van de bruiloft ( kennismakingsgesprekken, offertes opmaken, wensen bespreken). 


Indien er een second shooter meeloopt op de bruiloft, is Anne Offenberg fotografie niet aansprakelijk voor deze second shooter. De second shooter is zelf verantwoordelijk.  


Newborn fotoshoots door Anne Offenberg Fotografie & Film

Bij newbornfotoshoots wordt indien het geposeerde ‘niet lukt’ of als fotograaf naar eigen inzicht niet tot het gewenste resultaat denkt te komen, kiest fotograaf ervoor om direct over te gaan tot een LifeStyle fotoshoot. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Klant stemt hier mee in bij het reserveren van de fotoshoot. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een nieuwe datum afgesproken.

Gebruik van de foto’s - Auteursrecht

Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s blijft bij Anne Offenberg Fotografie & Film en wordt niet overgedragen.


Dit betekent dat Anne Offenberg Fotografie & Film foto’s van de fotoshoot ten alle tijden mag en kan gebruiken voor: website, promoties, reclames en op social media. Indien u dit niet wilt geeft u dit dan specifiek aan bij het bevestigen van de opdracht.


De foto’s mogen gebruikt worden op social media mits Anne Offenberg Fotografie & Film hierin benoemd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht. De ontvangen foto’s mogen in geen geval door klant bewerkt worden (hieronder wordt onder andere verstaan geen kleurfilters toevoegen et cetera). Dit is strafbaar volgens het auteursrecht. Bewerking van de foto’s blijft ten alle tijden bij fotograaf.


Levering van foto’s door Anne Offenberg Fotografie & Film

Voor fotoshoots hanteert fotograaf een termijn tussen de 2 a 4 weken voor het online zetten van de gallerij op de privé-omgeving van op www.pixieset.com. Levering van extra bestelde foto’s vindt niet eerder dan betaling plaats.

Na het doorgeven van keuzes van klant op pixieset is de levertijd tot de foto’s verstuurd worden maximaal 2 tot 4 weken. Indien klant een album besteld kan de levertijd oplopen tot 8 weken na doorgeven van de keuzes via pixieset. Fotograaf maakt gebruik van beveiligd gedeelde op pixieset, waar alleen klant toegang tot heeft met speciaal wachtwoord.


Opslaan van foto's door Anne Offenberg Fotografie & Film

Klant is verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere locaties. Anne Offenberg Fotografie & Film is in geen geval aansprakelijk voor het kwijtraken van foto’s van klant. Foto’s worden daarom niet opnieuw geleverd. Dit geldt tevens voor fotoshoots die geleverd zijn via USB-stick. Bij een defecte USB-stick is fotograaf tevens niet verantwoordelijk voor kwijtraken van foto’s. Klant is zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto’s altijd elders moet opslaan.


Betaling

Betaling van het gekozen pakket dient in overleg of voorafgaand overgemaakt te worden of contant betaald te worden tijdens de fotoshoot. Eventuele latere upgrades mogen overgemaakt worden. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. Buiten Ermelo worden voorrijkosten gerekend. De kosten worden per plaats berekend. Voorafgaand aan uw boeking worden deze door fotograaf aan u doorgegeven.


Onmacht

De fotografe is niet verantwoordelijk voor technische problemen of overmacht zoals bijvoorbeeld een defecte geheugenkaart, brand of diefstal. 


Annulering bij Anne Offenberg Fotografie & Film

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:

1. Een nieuwe datum wordt afgesproken.

2. Anne Offenberg Fotografie & Film stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk. Wanneer wenselijk en mogelijk bewerkt Anne Offenberg Fotografie & Film de foto’s.

3. Klant heeft het recht het contract te ontbinden, eventuele betaling wordt terugbetaald.


Cadeaubonnen van Anne Offenberg Fotografie & Film

1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheidsduur van een jaar na uitgifte ( betaling ). 

Privacy & Persoonsgegevens 

Anne Offenberg Fotografie & Film maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar of geeft deze door aan derden, tenzij anders overeengekomen.


Klachten over Anne Offenberg Fotografie & Film

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Fotograaf geeft nooit geld terug. Er wordt altijd samen naar een passende oplossing gezocht. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

PRIVACY VERKLARING door Anne Offenberg Fotografie & Film


Anne Offenberg Fotografie & Film, gevestigd aan de Amaliahof9, Ermelo

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Anne Offenberg Fotografie & Film verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.


Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mail adres

Foto'sBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Anne Offenberg Fotografie & Film heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via , dan verwijder ik deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag Anne Offenberg Fotografie & Film persoonsgegevens verwerkt

Anne Offenberg Fotografie & Film verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening;

Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren;

Om jouw betaling af te kunnen handelen;

Om de verplichte boekhouding te kunnen doen en te kunnen voldoen aan de factuureisen en bewaartermijnen van administratie ten behoeve van de Belastingdienst.Geautomatiseerde besluitvorming

Anne Offenberg Fotografie & Film neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Anne Offenberg Fotografie & Film gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen ter verwerking van jouw persoonsgegevens

Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat je invult op www.anneoffenberg.nl en dat per e-mail bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.

Voor het opmaken van facturen gebruik ik Sneltart.

De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en/of Pixieset. En opgeslagen op een harde schijf.Foto's van klant kunnen online gebruikt worden voor website, social media, reclames en Facebook en Instagram. 

Wil je je foto’s van online doeleinden laten verwijderen? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij mij.

Hoe lang Anne Offenberg Fotografie & Film persoonsgegevens bewaart

Contactgegevens: Anne Offenberg Fotografie & Film bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

Anne Offenberg Fotografie & Film verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anne Offenberg Fotografie & Film blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. De gegevens die gebruikt worden voor facturen moeten volgens de belastingdienst minimaal 7 jaar bewaard worden. Deze gegevens kun je dan ook niet laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anne Offenberg Fotografie & Film. Als klant heb je dan het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anneoffenberg.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Anne Offenberg Fotografie & Film wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Als u niet akkoord gaat met de privacyverklaring, is het niet mogelijk de fotoshoot door te laten gaan.